Podmínky

DOSTUPNOST STRÁNEK
Ačkoliv jsme věnovali přípravě těchto stránek velkou péči, určité technické záležitosti mohou být mimo
dosah naší kontroly a nemůžeme tedy garantovat, že přístup ke všem stránkám bude vždy nepřetržitý a bezchybný,
že poruchy budou odstraněny. Přístup může být příležitostně zrušen nebo omezen z důvodu oprav, údržby nebo
zavádění nových služeb.

POUŽITÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ
Používáním stránek souhlasíte s tím, že s poskytnutými osobními údaji se bude nakládat v souladu
s naší ochranou osobních údajů.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Děláme vše proto, abychom opravili všechny omyly a opomenutí co možná nejdříve. Přesto se může stát,
že v aplikaci se vyskytne chyba.

Následující ustanovení je třeba číst pozorně, protože vylučuje nebo omezuje naši právní odpovědnost
v souvislosti s vaším používáme těchto stránek.  Nic v těchto pravidlech a podmínkách se nepokouší
vyloučit odpovědnost, která by nebyla přípustná dle platných zákonů.

I když jsme podnikli všechny kroky k tomu, abychom zajistili správnost informací a celistvý obsah stránek,
vylučujeme jakékoliv záruky, závazky nebo prohlášení (ať už výslovné nebo implicitní) za přesnost, dostupnost
a/nebo celistvost stránek a/nebo jakéhokoliv dokumentu (či jeho části) na stránkách uvedeného (včetně dokumentů,
na které je v rámci stránek odkázáno) pro účely jejich užití v České republice nebo v jiných státech.
Dále prohlašujeme, že nejsme jakkoliv veřejnoprávně či soukromoprávně odpovědni (v rozsahu možném dle
platného práva) v souvislosti s (1) umožněním přístupu k těmto stránkám včetně případných omylů
či opomenutí obsažených na těchto stránkách (popř. za ostatní nepříznivé skutečnosti vzniklé v důsledku
užití těchto stránek) a/nebo (2) neumožněním přístupu k těmto stránkám, tj. neneseme v souvislosti
s výše uvedeným žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou:

1) škodu (např. ušlý zisk, ztrátu dat, finanční škody, či škody vzniklé v souvislosti s nevyužitou příležitostí);
2) nemajetkovou újmu (např. dobrá pověst, právo na ochranu osobnosti);
3) zvláštní, související, následné škody či nemajetkové újmy související s užitím Stránek (vč. těchto podmínek),
popř. s nemožností tyto stránky užít.

Přístup na tyto webové stránky a jejich použití činí uživatel na vlastní riziko. Nemůžeme se zaručit za to,
že použití webových stránek nebo jakékoliv z nich stažené materiály nezpůsobí škodu na majetku ani jinak
minimalizovat nebo eliminovat vlastní rizika internetu včetně neomezené ztráty dat. Neneseme rovněž žádnou
zodpovědnost v případě ztráty nebo škody vzniklé v důsledku změn provedených v obsahu těchto webových stránek
neoprávněnými třetími osobami.